Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei

Image for Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādei

Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība” ir sadarbības partneris Latvijas darba devēju konfederācijai un īsteno  Eiropas Sociālā fonda projektu “Sociālā dialoga attīstība labāka tiesiskā regulējuma izstrādē uzņēmējdarbības atbalsta jomā” (Nr. 3.4.2.2/16/I/001) .

Projekta mērķis ir nodrošināt divpusējā nozaru sociālā dialoga attīstību labāka tiesiska regulējuma izstrādē  uzņēmējdarbības vides sakārtošanas veicināšanai prioritāri piecās nozarēs – kokrūpniecībā, ķīmiskajā rūpniecībā un tās saskarnozarēs, būvniecībā, transportā un loģistikā, telekomunikācijās un sakaros.

Pasākuma mērķa grupa ir organizācijas, kas nodrošina darba devēju un darba ņēmēju interešu pārstāvniecību nozaru sociālā dialoga stiprināšanā, un nozarēs nodarbinātie.

Projekts tiek īstenots sadarbībā ar darba devēju organizācijām.

Projekta rezultātā plānots noslēgt 5 ģenerālvienošanās – kokrūpniecības, ķīmiskās rūpniecības un tās saskarnozaru, būvniecības, transporta un loģistikas, telekomunikāciju un sakaru nozarēs.

Īstenošanas termiņš 2017.gada 25.maijs – 2021.gada 31. decembris.

Finansējums – darbību īstenošanai kopējais attiecināmais  finansējums ir 750 000,00  euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 85% apmērā un 15 % valsts budžeta finansējums.

Kontaktpersona: Jēkabs Leiškalns | jekabs.leiskalns@latvijasbuvnieki.lv