Būvniecības tipveida līgumu noteikumi

Image for Būvniecības tipveida līgumu noteikumi

Būvniecības nozarē jau daudzus gadus tiek runāts par nepieciešamību izstrādāt un ieviest tipveida līgumus. 2016.gada nogalē pieņemti grozījumi Būvniecības likumā, nosakot par pienākumu Ekonomikas ministrijai tipveida līgumu noteikumus izstrādāt līdz 2018.gada 1.janvārim. Papildus tam vienotu būvniecības pakalpojumu līgumu noteikumu izstrāde un nostiprināšana normatīvajos aktos iekļauta arī kā daļa no ēnu ekonomikas ierobežošanas pasākumiem būvniecības nozares un valdības 2016.gadā noslēgtajā sadarbības memorandā.

Patlaban būvniecības procesa dalībnieku savstarpējo saistību regulēšanai katrā konkrētā gadījumā pasūtītājs katram iepirkumam sagatavo jaunu līguma projektu, vadoties pēc iepriekšējās pieredzes. Tas pasūtītājiem rada papildu izmaksas, turklāt ne vienmēr pasūtītājiem ir pietiekama pieredze būvniecības pakalpojumu līgumu izstrādē.

Līdz ar to mērķis ir radīt tipveida līgumu noteikumus, kuros būtu apvienota labākā prakse un līdzsvarotas pušu savstarpējās tiesības. Ar noteikumiem publiskajos būvniecības pasūtījumos tiktu regulēts kā puses rīkojas, ja nepieciešams veikt izmaiņas projektā, ļautu iedibināt principus, kas noteiktu, kādos gadījumos ir un kādos nav iespējams prasīt termiņa pagarinājumus un citas situācijas, kuras bieži pusēm ir jārisina būvniecības procesā.

Pasūtītājam tas ļautu ietaupīt resursus, kas nepieciešami iepirkuma līguma izstrādei un līguma izpildes uzraudzīšanai, bet pretendentiem būtu skaidrs, ka visos valsts un pašvaldību būvniecības iepirkumos ir vienotas prasības. Tas kopumā sekmētu kvalitatīva būvniecības pakalpojuma saņemšanu un mazinātu strīdus būvniecības procesa dalībnieku starpā.

Šāda veida tipveida noteikumi ir veiksmīgi sevi apliecinājuši visā pasaulē, piemēram, Skandināvijas valstīs. Kā piemēru iespējams minēt arī FIDIC (Starptautiskās inženierkonsultantu federācijas) standartizētos līgumus.

Tipveida līgumu noteikumu izstrāde būtu vērtējama kā nozīmīgs solis ceļā uz efektīvu un kvalitatīvu būvniecības procesu, kurā tiktu atvieglots gan pasūtītāju, gan būvnieku darbs, būtiski ietaupot abu pušu laika un finanšu resursus.