Vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai

Image for Vadlīnijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma noteikšanai

2017. gada 1. martā spēkā stājās jaunais Publisko iepirkumu likums. Starp dažādiem jaunievedumiem un uzlabojumiem kā viens no jaunumiem ir „saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma” kā prioritāra principa ieviešana un tā jēdziena paplašināšana.

Līdz šim pasūtītājs pats varēja izvēlēties, vai iepirkuma rezultātu noteiks pēc cenas kritērija vai tiks izvēlēts saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums. Bieži vien par būtisko kritēriju publiskos iepirkumos tika lietots zemākās cenas kritērijs, kas bieži vien arī nozīmēja zemāku kvalitāti.

Jaunā regulējuma būtība

Publisko iepirkumu likumā noteikts, ka pasūtītājiem iepirkuma līgums slēgšanas tiesības būs jāpiešķir saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam. Jaunā regulējuma mērķis ir panākt līdzsvaru starp cenas/izmaksu kritēriju un kvalitātes kritērijiem.

Kvalitātes kritēriji atbilstoši jaunajam regulējumam ir saprotami plašāk. Tajos ietilpst ne tikai tehniskās priekšrocības, estētiskās un funkcionālās īpašības, bet arī sociālās un vides aizsardzības prasības un inovatīvi raksturlielumi. Būtisks papildinājums ir arī aprites cikla izmaksu jēdziena ieviešana, kas paredz vērtēt ne tikai produkta iegādes izmaksas, bet arī, piemēram, tā lietošanas un apkopes izmaksas.

Jaunais regulējums ieviests, par pamatu ņemot Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu Nr. 2014/24/ES “Par publisko iepirkumu un ar ko atceļ Direktīvu 2004/18/EK”, savukārt jaunajā Publisko iepirkuma likumā attiecīgo jautājumu regulējums galvenokārt noteikts 51. un 52.pantā.

Vadlīnijas regulējuma ieviešanai

Lai atvieglotu jaunā regulējuma ieviešanu, Latvijas Būvuzņēmēju Partnerība sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju, Latvijas Arhitektu Savienību, VAS „Valsts nekustamie īpašumi” un zvērinātu advokātu biroju „MPKV” ir izstrādājusi šādas vadlīnijas:

  1. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji būvniecībā;
  2. Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji „projektēt un būvēt” gadījumā.

Vadlīnijas paredzētas, lai iepirkumu veicējiem palīdzētu ar jaunā regulējuma ieviešanu. Vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem ir ieteikuma raksturs. Konkrētos kritērijus, kurus pasūtītājs izmantos noteiktā iepirkumā, izraugās pats pasūtītājs, ņemot vērā specifiskos apstākļus, kas raksturo šo iepirkumu.

Kritērijos norādītajam punktu īpatsvaram ir ieteikuma raksturs. Tāpat jānorāda, ka saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji „projektēt un būvēt” gadījumā” ietver visus tos kritērijus, kas norādīti vadlīnijās “Saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas kritēriji būvniecībā”. Atšķirīgi vērtētas tiek tikai būvdarbu izmaksas  un klāt nāk divi kritēriji – “komandas līdzšinējā sadarbības pieredze” un “BIM sistēmas lietošana”.