Būvniecības digitalizācijas koordinatora lomu uzņemsies Latvijas Būvuzņēmēju apvienība

Image for Būvniecības digitalizācijas koordinatora lomu uzņemsies Latvijas Būvuzņēmēju apvienība

Nozares attīstībai nepieciešama straujāka moderno tehnoloģiju ienākšana ikdienas darbā. Neskatoties uz to, ka būvniecības nozarē arvien plašāk tiek izmantoti dažādi elektroniskie risinājumi, ātrums, kādā uzņēmumi ievieš jaunus digitālos rīkus, atšķiras.

Digitālo rīku plaša pielietošana ikvienā uzņēmumā uzlabo biznesa procesu efektivitāti, būvniecībā plaši tiek pielietotas IT sistēmas: BIM (Būvniecības informācijas modelēšana), BIS (Būvniecības informācijas sistēma), EDLUS (Elektroniskā darba laika uzskaites sistēma) un ĢIS (Ģeogrāfiskās informācijas sistēma) un citas.

Šobrīd nozarei ir svarīgi veicināt BIM standartizāciju kā projektēšanas, tā arī būvdarbu jomā, un arī nodrošināt būvuzņēmēju IT sistēmu integrāciju ar BIS procesiem. Tāpēc Latvijas Būvuzņēmēju asociācija kā nevalstiskā organizācija uzskata, ka tā spēj uzņemties koordinatora lomu Latvijas būvniecības digitalizācijas attīstības jomā,” skaidro Latvijas Būvuzņēmēju apvienības valdes priekšsēdētājs Gints Miķelsons.

Būvuzņēmēju apvienība regulāri ir piedalījusies BIS funkcionalitātes attīstības sanāksmēs, paužot projektēšanas un būvdarbu uzņēmēju vajadzības. Latvijas būvuzņēmēju apvienība jau šodien ir viens no Latvijas EDLUS pakalpojumu sniedzējiem – būvkomersantiem, kuriem nepieciešami būvlaukumos EDLUS pakalpojumi. Tāpat apvienības biedri ir norādījuši uz EDLUS attīstības iespējām, kur slēpjas būvdarbu pakalpojumu un cilvēkresursu lielo datu analītikas priekšrocības, domājot par e-tāmēšanas vai būvdarbu kvalitātes kontroles IT sistēmām.

Lai līdzsvarotu vienmērīgu nozares digitalizāciju, jādomā par maziem un vidējiem uzņēmumiem, attīstot šim segmentam koplietošanas IT sistēmas, piemēram CloudBIM vai būvniecības procesa projektu vadīšanas programmas (Construction project management (CPM)) un citas.

Konsolidēta un vienota pieeja digitalizācijas veicināšanai ļautu arī sekmīgāk izmantot pieejamo atbalstu no valsts pārvaldes puses, izmantojot ES līdzfinansējuma programmas, kā arī apjomīgāku BIM iekļaušanu nozares akadēmisko un profesionālo apmācību un nozaru sertifikācijas programmās un organizējot pieredzes apmaiņas pasākumus.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienībai pievienojas jauni biedri, kuri pārstāv digitālos risinājumus nozarē. Šī gada oktobrī biedrībai pievienojies uzņēmums BIM Solutions, kam ir uzkrāta liela pieredze e-risinājumu ieviešanā.

Būvuzņēmēju apvienība uztur dialogu ar nozares vadošiem uzņēmējiem un valsts pārvaldi, fokusējoties uz šādām prioritātēm: veicināt publisko investīciju apjomus un ātrumu, iestāties par efektīvu regulējumu nozarē, veicināt būvniecības nozares digitalizāciju un projektu vadības kompetences, risināt ar nozares ģenerālvienošanos saistītos jautājumus.

Būvniecības nozares jautājumu risināšanai un iespēju izmantošanai ir nepieciešama daudz vienotāka nostāja, tādēļ apvienība ir atvērta un aicina ēku būvniekus un specializētos uzņēmumus pievienoties un kļūt aktīvākiem savu interešu aizstāvībā.