Ģenerālvienošanās Pušu komiteja

Būvniecības nozares ģenerālvienošanās darbības laikā ir izveidota un darbojas ģenerālvienošanās Pušu komiteja (turpmāk – Komiteja).  

Komitejas mērķis ir pārstāvēt un aizstāvēt līdzsvarotas darba devēju un darba ņēmēju intereses Ģenerālvienošanās piemērošanas laikā, lai veicinātu būvniecības nozares sakārtošanu un sekmētu tādu būvniecības, ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, izglītības un sociālās politikas vidi, kas veicina būvniecības nozares izaugsmi. 

Komitejas sastāvs 

Komitejas sastāvā kopā ir astoņi pārstāvji – četri arodbiedrības un četri darba devēju organizāciju deleģēti pārstāvji. 

Komitejas sastāvs apstiprināts 2019. gada 17. aprīļa Komitejas sapulcē.  

 1. Gints Miķelsons kā darba devēju puses pārstāvis. Atbilstoši 31.03.2020. Komitejas lēmumam par Komitejas locekļa maiņu.
 2. Valdis Birkavs kā darba devēju puses pārstāvis.  
 3. Andris Bērziņš kā darba devēju puses pārstāvis. 
 4. Normunds Grinbergs kā darba devēju puses pārstāvis. 
 5. Egīls Baldzēns kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis  
 6. Nataļja Preisa kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis. 
 7. Ieva Gretere kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis. 
 8. Mārtiņš Dunskis kā darbinieku arodbiedrības pārstāvis. 


Komitejas darbība un uzdevumi

Komitejas darbību, tiesības, pienākumus un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Ģenerālvienošanās un Komitejas reglaments.


Komitejas galvenie uzdevumi: 

 • Izskatīt ar Ģenerālvienošanās izpildi un piemērošanu saistītos jautājumus.  
 • Būtisku tirgus svārstību gadījumā, nekavējoties izstrādāt priekšlikumus grozījumiem Ģenerālvienošanās; 
 • ne retāk kā reizi gadā izskatīt priekšlikumus ģenerālvienošanās grozījumiem un nepieciešamības gadījumā pieņemt Ģenerālvienošanās grozījumus, tai skaitā, par  minimālās algas un minimālās stundu tarifa likmes grozīšanu. 
 • Parakstīt Ģenerālvienošanās grozījumus, papildinājumus un vienošanos par izbeigšanu. 
 • Organizēt seminārus, diskusijas, konferences, kā arī  nodrošina Komitejas viedokļa paušanu un pārstāvību attiecīgajās valsts iestādēs un nevalstiskajās organizācijās gan Latvijā, gan starptautiskajā mērogā; 

Komiteja visus lēmumus pieņem vienbalsīgi, ja par to nobalso visi astoņi Komitejas locekļi. 


Komitejas sekretariāts 

Komitejas administratīvo darbu organizēšanu nodrošina Komitejas sekretariāts.

Komitejas sekretariāta funkcijas rotācijas kārtībā pilda viena no Komitejas veidojošajām organizācijām,  vienu gadu organizācija, kas pārstāv darba devējus, otru gadu – organizācija, kas pārstāv darba ņēmējus. Līdz 2022. gada 31. martam Komitejas sekretariāta funkcijas pilda Latvijas Būvuzņēmēju partnerība.

Saziņai ar Komiteju, lūdzam rakstīt uz birojs@latvijasbuuvnieki.lv vai zvanīt 25733544.