Ētikas kodekss

Latvijas būvniecības nozares ētikas kodekss ir balstīts morālo vērtību pamatprincipos, ko tā parakstītāji apņemas ievērot un veicināt savā ikdienas darbībā, tādējādi pilnveidojot būvniecības vidi un praksi Latvijā. Latvijas būvniecības nozares pārstāvju pamatvērtības ir: godprātība, atbildība, kompetence, atklātība, cieņa un lojalitāte. Minētie ētikas principi tiek ievēroti attiecībās ar valsti, pasūtītāju, sadarbības partneriem, citiem būvniecības nozares pārstāvjiem un sabiedrību.

Godprātība

Būvniecības nozares pārstāvji neveic prettiesiskas vai morāli nosodāmas darbības, kas varētu diskreditēt būvniecības nozari un neatbilst labās prakses principiem.

Būvniecības nozares pārstāvji rīkojas atbilstoši valstī pieņemtajiem regulējošajiem normatīvajiem aktiem un būvniecības labās prakses principiem.

Būvniecības nozares pārstāvji rūpējas par pretkorupcijas normatīvā regulējuma un labās prakses ievērošanu un visu nodokļu savlaicīgu un pilnīgu nomaksu.

Atbildība

Būvniecības nozares pārstāvji veicina kvalitatīvu, drošu un ilgtspējīgu būvniecību un būvmantojuma saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Būvniecības nozares pārstāvji rūpējas par savu un būvniecības nozares reputāciju un izvairās no darbībām, kas tieši vai netieši varētu to diskreditēt.

Būvniecības nozares pārstāvji piedalās būvniecības vidi regulējošo normatīvo aktu pilnveidošanas procesā sadarbībā ar valsti, pašvaldību un citām nozarē iesaistītām organizācijām.

Kompetence

Būvniecības nozares pārstāvji piedāvā pakalpojumus un īsteno projektus jomās, kurās tiem ir kompetence un profesionālās zināšanas.

Būvniecības nozares pārstāvji pilnveido savu kompetenci, veicina darbinieku un partneru profesionālo pilnveidi un seko jaunākajām tendencēm zinātnē, tehnoloģiju attīstībā un nozares praktiskajā darbībā.

Būvniecības nozares pārstāvji rūpējas par būvniecības nozares piedāvāto pakalpojumu kvalitāti un mērķtiecīgi piedalās vispārējās kvalitātes un kompetences pilnveidošanā.

Atklātība

Būvniecības nozares pārstāvji rūpējas, lai to darbības ir skaidras, caurskatāmas un saprotamas, un līdzdarbojas jebkuru neskaidrību vai aizdomu novēršanā.

Būvniecības nozares pārstāvji apņemas informēt iesaistītās puses par nepilnībām, kas tiek konstatētas visā būvniecības procesā, un rīkojas, lai tās novērstu.

Būvniecības nozares pārstāvji apņemas savlaicīgi sniegt sabiedrībai pilnīgu un patiesu informāciju gadījumos, kad būvniecības process var būtiski ietekmēt apkārtējo vidi vai radīt sabiedrībai neērtības būvniecības laikā.

Cieņa un lojalitāte

Būvniecības nozares pārstāvji rīcībā un publiskos izteikumos respektē kolēģus un neveic darbības, kas varētu nepamatoti kaitēt to reputācijai.

Būvniecības nozares pārstāvji rīkojas tikai likuma ietveros un neveic darbības, kas varētu veicināt projekta iegūšanu negodprātīgā veidā ne konkursu izstrādes laikā, ne arī pēc to izsludināšanas.

Būvniecības nozares pārstāvji apņemas savstarpējos problēmjautājumus sākotnēji risināt koleģiāli, ievērojot konkurenci regulējošo normatīvo aktu ierobežojumus.

Kodeksa izpildes nodrošināšana

Ētikas kodeksā noteikto ētikas pamatprincipu iespējamos pārkāpumus izskata Ētikas komisija, kuras sekretariāta funkcijas pilda Latvijas Būvniecības padome.

Ētikas komisijā ir 5 pastāvīgie komisijas locekļi un 2 nepastāvīgie komisijas locekļi, kas pienākumus pilda gadījumos, kad kāds no pastāvīgajiem komisijas locekļiem ir ilgstošā prombūtnē vai nespēj veikt pienākumus interešu konflikta gadījumā.

Ētikas komisijas locekļus pēc Rīgas Tehniskās universitātes, Latvijas Universitātes un Latvijas Būvniecības padomes locekļu rekomendācijas Latvijas Būvniecības padomes padome ievēlē uz 3 gadiem ar tiesībām tikt ievēlētiem atkārtoti. Ētikas komisijas priekšsēdētāju ar balsu vairākumu ievēlē no komisijas locekļu vidus.

Iespējama interešu konflikta gadījumā, komisijas loceklis atturas no dalības konkrētā lēmuma pieņemšanā.

Ētikas komisija iesniegumu izskata 30 dienu laikā no tā saņemšanas brīža komisijas sēdē, uz kuru tiek uzaicināts pieteikuma iesniedzējs un iespējamais Latvijas būvniecības nozares ētikas kodeksa pārkāpējs.

Izvērtējot pieteikumā norādīto, iesaistīto personu paskaidrojumus un konstatējot pārkāpumu, komisija pieņem lēmumu izteikt pārkāpējam nosodījumu.

10 dienu laikā pēc tam, kad Ētikas komisija ir pieņēmusi lēmumu izteikt pārkāpējam nosodījumu, tā rakstiski paziņo par to arī organizācijai vai iestādei, kas pārkāpējam izsniegusi sertifikātu vai licenci darbībai būvniecības nozarē.

Pēc Ētikas kodeksa apstiprināšanas Latvijas Būvniecības padomē, kodeksā noteiktie ētikas standarti ir saistoši visām būvniecības nozarē iesaistītajām personām. Nozares organizācijas, kam ir savi ētikas kodeksi, nodrošina, ka tie nav pretrunā ar Latvijas Būvniecības padomes apstiprinātā Ētikas kodeksa standartiem.

Nozares organizācijas, kurām nav sava ētikas kodeksa, piemēro šo ētikas kodeksu. Tām ir tiesības izveidot atsevišķu ētikas komisiju, kas izskata iesniegumus par biedru ētikas pārkāpumiem un piemēro organizāciju vai šajā kodeksā noteiktos sodus.