Par Ģenerālvienošanos

Ģenerālvienošanās ir starp būvniecības nozares darba devējiem un dara ņēmējiem noslēgts koplīgums, kas nosaka minimālo algu būvniecības nozarē strādājošajiem.


Ģenerālvienošanās ir spēkā no 2019.gada 3.novembra un tā nosaka:

 • minimālo bruto algu mēnesī 780 eiro;
 •  minimālo stundas tarifa likmi 4,67 eiro;
 • obligātu 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir ieguvis profesijai atbilstošu izglītību;
 • piemaksu par virsstundu darbu ne mazāku kā 50% no noteiktās algas;
 • minimālo mēneša algu studējošiem praktikantiem pirmos 6 mēnešus 546 eiro; 
 • summētā darba laika pārskata periodu 6 mēneši un iespēju darba koplīgumā to noteikt līdz 12 mēnešiem.


Līdz 2020. gada 2.maijam uzņēmumiem ir iespēja piemērot pārejas periodu, nosakot minimālo mēneša algu 650 eiro un minimālo stundas tarifa likmi 3,89 eiro. Šo pārejas noteikumu piemērošanas gadījumā summētā darba laika periods ir 3 mēneši.


Ģenerālvienošanās attiecas uz visiem darba devējiem, kas saimniecisko darbību veic būvniecības nozarē, un visiem darbiniekiem, kurus nodarbina minētie darba devēji un kuri atbilst būvniecības nozares Ģenerālvienošanās noteiktajām pazīmēm.


Ģenerālvienošanos ir parakstījuši Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība un 313 būvuzņēmumi (pilnais saraksts pieejams šeit).

Ģenerālvienošanās atbilstoši Darba likumam ir ieguvusi vispārsaistošu spēku un to jāievēro visiem darba devējiem būvniecībā, jo to ir parakstījuši nozares uzņēmumi, kuru kopējais preču apgrozījums un pakalpojumu apjoms ir vairāk nekā 50 procenti no kopējā nozares preču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma.

Ieguvumi būvniecībā nodarbinātajiem:

 • Pozitīvas izmaiņas atalgojumā attieksies uz vairāk nekā 30 tūkstoši nozarē strādājošo;
 • Tiks nodrošināta viņu tiesību aizsardzība;
 • Paaugstinātas sociālās garantijas darbnespējas, pensionēšanās u. tml. situācijās;
 • Lielāks atalgojums, iegūstot profesijai atbilstošu izglītību.


Ieguvumi uzņēmējiem:

 • Godīga konkurence;
 • Konkurētspējas uzlabošanās;
 • Kvalificētu darbinieku noturēšana;
 •  Ģenerālvienošanos parakstījušie uzņēmumi papildu iegūst:
  •   ikgadējo valsts nodevu maksāt tikai 50% apmērā no noteiktā;
  • papildus 0,25 punktus būvkomersantu klasifikatorā, kas dos izdevīgāku pozīciju iepirkumos.


Piemērošanas vadlīnijas:

Lai veicinātu vienotu izpratni par Ģenerālvienošanās piemērošanu starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsts iestādēm, tika apkopotas vadlīnijas (skat. pievienotajos dokumentos) par Ģenerālvienošanās tiesisko regulējumu, tvērumu, kā arī sniegti skaidrojumi un praktiski piemēri par tās piemērošanu.