Par Ģenerālvienošanos

Ģenerālvienošanās ir starp būvniecības nozares darba devējiem un dara ņēmējiem noslēgts koplīgums, kas nosaka minimālo algu būvniecības nozarē strādājošajiem.

 • Ar 2024. gada 1. janvāri mininālā alga nozarē ir 930 euro mēnesī vai 5,57 euro stundā.
 • Līdz 2024. gada 31. decembrim ir pārejas periods, kura laikā vienkāršako profesiju nodarbinātajiem algu var necelt.

Grozījumi paredz, ka ar 2024. gada 1. janvāri minimālā alga būvniecības nozarē būs 930 euro mēnesī vai 5,57 euro stundā. Attiecīgi ir pieaugusi arī 5 % piemaksa par kvalifikāciju, sasniedzot 46,50 euro mēnesī. Piemaksa par virsstundām saglabājas samazinātā 50 % apmērā.

Grozījumi paredz pārejas periodu, kura laikā darba devēji ir tiesīgi saglabāt līdzšinējo minimālo algu (780 euro) vai stundas likmi (4,67 euro) vienkāršāko darbu veicējiem (9. profesiju pamatgrupa), kā piemēram, būvstrādniekiem (profesijas kods: 9313 01), palīgstrādniekiem (profesijas kods: 9329 09), remontstrādniekiem (profesijas kods: 9313 02), u.c. Pārejas periods ir paredzēts uz vienu gadu un beigsies 2024. gada 31. decembrī, tātad ar 2025. gada 1. janvāri arī vienkāršāko darbu veicēju minimālā alga būs ne mazāka, kā 930 euro mēnesī. Piemērojot samazināto minimālo algu piemaksa par virsstudnām ir jāvec 100 % apmērā. Pievēršam uzmanību, ka darba devējs vienkāršāko darbu veicējiem var maksāt lielāku minimālo algu. 

Aprēķinu piemērus un plašāku skaidrojumu lasiet šeit.


Ģenerālvienošanās ir spēkā no 2019.gada 3.novembra un tā nosaka:

 • minimālo bruto algu mēnesī 780 eiro;
 •  minimālo stundas tarifa likmi 4,67 eiro;
 • obligātu 5% piemaksu, ja nodarbinātais ir ieguvis profesijai atbilstošu izglītību;
 • piemaksu par virsstundu darbu ne mazāku kā 50% no noteiktās algas;
 • minimālo mēneša algu studējošiem praktikantiem pirmos 6 mēnešus 546 eiro; 
 • summētā darba laika pārskata periodu 6 mēneši un iespēju darba koplīgumā to noteikt līdz 12 mēnešiem.


Līdz 2020. gada 2.maijam uzņēmumiem ir iespēja piemērot pārejas periodu, nosakot minimālo mēneša algu 650 eiro un minimālo stundas tarifa likmi 3,89 eiro. Šo pārejas noteikumu piemērošanas gadījumā summētā darba laika periods ir 3 mēneši.


Ģenerālvienošanās attiecas uz visiem darba devējiem, kas saimniecisko darbību veic būvniecības nozarē, un visiem darbiniekiem, kurus nodarbina minētie darba devēji un kuri atbilst būvniecības nozares Ģenerālvienošanās noteiktajām pazīmēm.


Ģenerālvienošanos ir parakstījuši Latvijas Būvniecības nozares arodbiedrība un 313 būvuzņēmumi (pilnais saraksts pieejams šeit).

Ģenerālvienošanās atbilstoši Darba likumam ir ieguvusi vispārsaistošu spēku un to jāievēro visiem darba devējiem būvniecībā, jo to ir parakstījuši nozares uzņēmumi, kuru kopējais preču apgrozījums un pakalpojumu apjoms ir vairāk nekā 50 procenti no kopējā nozares preču apgrozījuma vai pakalpojumu apjoma.

Ieguvumi būvniecībā nodarbinātajiem:

 • Pozitīvas izmaiņas atalgojumā attieksies uz vairāk nekā 30 tūkstoši nozarē strādājošo;
 • Tiks nodrošināta viņu tiesību aizsardzība;
 • Paaugstinātas sociālās garantijas darbnespējas, pensionēšanās u. tml. situācijās;
 • Lielāks atalgojums, iegūstot profesijai atbilstošu izglītību.


Ieguvumi uzņēmējiem:

 • Godīga konkurence;
 • Konkurētspējas uzlabošanās;
 • Kvalificētu darbinieku noturēšana;
 • Ģenerālvienošanos parakstījušie uzņēmumi papildu iegūst:
  •   ikgadējo valsts nodevu maksāt tikai 50% apmērā no noteiktā;
  • papildus 0,25 punktus būvkomersantu klasifikatorā, kas dos izdevīgāku pozīciju iepirkumos.


Piemērošanas vadlīnijas:

Lai veicinātu vienotu izpratni par Ģenerālvienošanās piemērošanu starp darba devējiem, darba ņēmējiem un valsts iestādēm, tika apkopotas vadlīnijas (skat. pievienotajos dokumentos) par Ģenerālvienošanās tiesisko regulējumu, tvērumu, kā arī sniegti skaidrojumi un praktiski piemēri par tās piemērošanu.