Paaugstināta minimālā alga būvniecībā

Image for Paaugstināta minimālā alga būvniecībā

Kopš 2019. gada būvniecības nozarē ir spēkā vispārsaistoša būvniecības nozares ģenerālvienošanās (turpmāk – ģenerālvienošanās), kas t.s. nosaka minimālo aglu nozarē nodarbinātajiem. Ģenerālvienošanās pušu komiteja (1) ir pieņēmusi ģenerālvienošanās grozījumus 2.1., 2.2. un 4.2 punktā. Zemāk norādīts, ko paredz grozījumi.

Īsumā:

  • Ar 2024. gada 1. janvāri mininālā alga nozarē ir 930 euro mēnesī vai 5,57 euro stundā.
  • Līdz 2024. gada 31. decembrim ir pārejas periods, kura laikā vienkāršako profesiju nodarbinātajiem algu var necelt.

Minimālā darba samaksa būvniecībā

Grozījumi paredz, ka ar 2024. gada 1. janvāri minimālā alga būvniecības nozarē būs 930 euro mēnesī vai 5,57 euro stundā. Attiecīgi ir pieaugusi arī 5 % piemaksa par kvalifikāciju, sasniedzot 46,50 euro mēnesī. Piemaksa par virsstundām saglabājas samazinātā 50 % apmērā (2).

Grozījumi paredz pārejas periodu, kura laikā darba devēji ir tiesīgi saglabāt līdzšinējo minimālo algu (780 euro) vai stundas likmi (4,67 euro) vienkāršāko darbu veicējiem (9. profesiju pamatgrupa), kā piemēram, būvstrādniekiem (profesijas kods: 9313 01), palīgstrādniekiem (profesijas kods: 9329 09), remontstrādniekiem (profesijas kods: 9313 02), u.c. Pārejas periods ir paredzēts uz vienu gadu un beigsies 2024. gada 31. decembrī, tātad ar 2025. gada 1. janvāri arī vienkāršāko darbu veicēju minimālā alga būs ne mazāka, kā 930 euro mēnesī. Piemērojot samazināto minimālo algu piemaksa par virsstudnām ir jāveic 100 % apmērā (3). Pievēršam uzmanību, ka darba devējs vienkāršāko darbu veicējiem var maksāt lielāku minimālo algu. 

 1. piemērs

Darba devējs 2023. gada decembrī normālā darba laika ietvaros nodarbina būvnieku (profesijas kods: 7111 02), ar mēnēšalgu 780 euro. 

Ar 2024. gada 1. janvāri darba devējam ir jāceļ noteiktā mēnešalga no 780 euro uz vismaz 930 euro, lai tā atbilstu minimālajai algai nozarē.

2. piemērs

Darba devējs 2023. gada decembrī normālā darba laika ietvaros nodarbina būvdarbu vadītāju (profesijas kods: 1323 05), ar mēnēšalgu 900 euro un piemaksu par kvalifikāciju 39 euro apmērā. Kopējā mēneša darba samaksa decembrī ir 939 euro (900+39). 

Ar 2024. gada 1. janvāri darba devējam ir jāceļ noteiktā mēnešalga no 900 euro uz vismaz 930 euro un jāpalielina piemaksa par kvalifikāciju no 39 euro uz 46,50 euro. Tātad, minimālā darba samaksa kvalificētam darbiniekam normālā darba laika ietvaros par 2024. gada janvāri būs 976,50 euro (930+46,50).

3. piemērs

Darba devējs 2023. gada decembrī nepilnā darba laika ietvaros (100 st.) nodarbina būvstrādnieku (profesijas kods: 9313 01), ar stundas likmi 4,67 euro. Kopējā mēneša darba samaksa decembrī ir 467 euro (4,67*100).

Ņemot vērā, ka būvstrādnieks (profesijas kods: 9313 01) atbilst vienkāršāko darbu veicējiem (9. profesiju pamatgrupa), 2024. gada 1. janvārī darba devējs ir nolēmis, piemērot pārejas perioda noteikumus un saglabāt būstrādniekam līdzšinējo stundas likmi 4,67 euro. Tātad arī janvārī, kopējā mēneša darba samaksa ir 467 euro (4,67*100).

Darba devējs ar būvstrādnieku 2024. gada februārī rakstveidā vienojas par garāku darba laiku (168 st.). Taču ar to nepietiek un darba devējs ar būvstrādnieku rakstveidā vienojas arī par virsstundu darbu (2 st.). Tātad būvstrādniekam par februāri izmaksājamā darba alga ir 793,90 euro (4,67*(168+2)) un 100 % piemaksa par visstundām ir 9,34 euro (4,67*2). Kopējā mēneša darba samaksa februārī ir 803,24 euro (793,90+9,34). (4)

4. piemērs

Darba devējs 2023. gada decembrī nepilnā darba laika ietvaros (100 st.) nodarbina būvstrādnieku (profesijas kods: 9313 01), ar stundas likmi 4,67 euro. Kopējā mēneša darba samaksa decembrī ir 467 euro (4,67*100).

Ar 2024. gada 1. janvāri darba devējs ceļ būvstrādniekam stundas limi no 4,67 euro uz 5,57 euro. Kopējā mēneša darba samaksa janvārī ir 557 euro (5,57*100).

Darba devējs ar būvstrādnieku 2024. gada februārī rakstveidā vienojas par garāku darba laiku (168 st.). Taču ar to nepietiek un darba devējs ar būvstrādnieku rakstveidā vienojas arī par virsstundu darbu (2 st.). Tātad būvstrādniekam par februāri izmaksājamā darba alga ir 946,9 euro (5,57*(168+2)) un 50 % piemaksa par visstundām ir 5,57 euro (5,57*2*0,5). Kopējā mēneša darba samaksa februārī ir 952,47 euro (946,90+5,57).

Sekas, ja noteiktā minimālā alga būvniecībā netiek maksāta

Darba devējam par ģenerālvienošanās noteiktās minimālās mēneša darba algas vai stundas likmes nenodrošināšanu ir noteiktas tādas pašas tiesiskās sekas, kā par valsts noteiktās minimālās darba algas nemaksāšanu, tajā skaitā administratīvais sods no 400 līdz 7100 euro (5).

Papildus informācija:

1 Komitejas 22.09.2023. sēde Nr.17. Vairāk informācijas sk.: https://lbna.lv/lv/generalvienosanas/komiteja 

2 Ģenerālvienošanās 2.1.-2.4. punkts

3 Ģenerālvienošanās 4.2. punkts

4 Darba likuma 134.panta septītā daļa un 136.panta otrā daļa

5 Darba likuma 61.panta ceturtā daļa un 159.pants