Darba spēka ievešana kļūs vieglāka

30. maijā Valsts sekretāru sanāksmē ir izsludināti grozījumi četros MK noteikumos, kas regulē darbaspēka piesaisti no ārvalstīm. Kopumā Partnerības priekšlikumi šajā jautājumā tika ņemti vērā un virzītajos grozījumos ir šādi galvenie uzlabojumi:

 • trešās valsts pilsonim darba samaksas apjomu nozarēs, kurās ir noslēgtas ģenerālvienošanās, noteikt atbilstoši ģenerālvienošanās noteiktajai minimālajai  samaksai attiecīgajā nozarē;
 • NVA brīvās darba vietas pieteikšanās termiņu saīsināt līdz 10 darba dienām 30 dienu vietā;
 • atcelt prasību publicēt brīvu darba vietu gadījumos, ja ārzemnieks, kuru paredzēts nodarbināt, jau divus gadus bijis nodarbināts Latvijas Republikā vai vismaz sešus mēnešus bijis nodarbināts pie konkrētā darba devēja un darba devējs viņu turpmāk vēlas nodarbināt citā specialitātē (profesijā), vai bijis nodarbināts studiju laikā un pēc izglītības iegūšanas vēlas turpināt nodarbinātību pie tā paša darba devēja.
 • padziļinātās sadarbības programmas dalībniekus atbrīvot no prasības, uzaicinot ārzemnieku nodarbināšanas nolūkā, iesniegt izglītību un pieredzi apliecinošus dokumentus ārzemniekiem, kuri netiks nodarbināti reglamentētā profesijā, tāpat nepieprasīt iesniegt apliecinājumu par to, ka fiziskā persona, ar kuru tiek slēgts pakalpojumu vai uzņēmuma līgums, reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, kā arī iesniegt licenci atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai;
 • samazināt padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku iesniegto ielūgumu pieteikumu apstiprināšanas termiņu no piecām līdz divām darbadienām ārzemnieku uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā.
 • nenoteikt prasību iesniegt kvalifikāciju vai pieredzi apliecinošus dokumentus ārzemniekam, kas tiek uzaicināts nodarbinātībai profesijā, kas ietilpst nacionālajā statistiskajā klasifikācijā “Profesiju klasifikators” minētajā devītajā pamatgrupā “Vienkāršās profesijas”. Nereti darbadevēji ir norādījuši uz šo šķērsli ārvalstu darbaspēka piesaistei, atzīmējot, ka šajās profesijās nodarbinātajiem nav nepieciešams īpašs izglītības līmenis vai iepriekšēja pieredze. Amata pienākumu sekmīgai izpildei ir pietiekami, ja ārzemnieks tiek iepazīstināts ar veicamo darbu, darba drošības un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumiem u.tml.;
 • ārzemniekam, kas Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju, paplašināt tiesības uzaicināt citus ārzemniekus, neattiecinot šīs tiesības tikai uz radiniekiem, bet uz jebkuru personu. Šāda iespēja samazinātu to personu skaitu, kas kā ieceļošanas mērķi Latvijā norāda tūrismu, bet patiesībā brauc apciemot ārzemnieku, kas Latvijā uzturas ar termiņuzturēšanās atļauju. Ieviešot šādu nosacījumu, palielinātos to ieceļotāju skaits, kuriem ir uzaicinātājs – persona, kas uzņemas atbildību par ieceļojušo ārzemnieku;
 • dot iespēju ārzemniekiem uzturēšanās atļaujas reģistrēšanai nepieciešamos dokumentus iesniegt elektroniski, pieteikumu apstiprinot ar drošu elektronisko parakstu.
 • padziļinātās sadarbības programmas dalībniekiem paredzēt šādus atvieglojumus, uzaicinot nodarbinātos no ārvalstīm: dot iespēju dokumentus uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai iesniegt, uzturoties Latvijas teritorijā ar derīgu vīzu; nepieprasīt izglītību/profesionālo pieredzi apliecinošos dokumentus darbiniekiem, kas netiek uzaicināti darbam reglamentētā profesijā vai kas nepieprasa ES zilo karti; nepieprasīt iesniegt apliecinājumu par to, ka fiziskā persona, ar kuru tiek slēgts pakalpojumu vai uzņēmuma līgums, reģistrējusies kā nodokļu maksātāja, kā arī, iesniegt licenci atsevišķu komercdarbības veidu veikšanai;
 • visu līmeņu padziļinātās sadarbības programmas dalībnieku iesniegtos izsaukumu pieteikumus ārzemnieku uzaicināšanai nodarbinātības nolūkā apstiprināt divu darbadienu laikā (parastais apstiprināšanas termiņš – piecas darba dienas).
 • Partnerības priekšlikums izstrādāt papildus īpašu regulējumu, lai būtiski atvieglotu darbaspēka ievešanas režīmu, paredzot regulējumu vīzu, tiesību uz nodarbinātību un uzturēšanās atļauju saņemšanai, kas būtu attiecināms uz gadījumiem, kad aicina ārzemniekus no Baltkrievijas, Ukrainas un Moldovas, kā arī ievedot ārzemniekus nodarbināšanai valstī realizējamajos lielajos projektos, kas tiek realizēti pamatojoties uz Ministru kabineta nolēmumu, nav izstrādāts. Partnerība turpina pie šī strādāt.