Latvijas Būvuzņēmēju apvienība aicina pievienoties dažāda lieluma un specializācijas būvuzņēmumus mērķtiecīgākai nozares attīstībai

Image for Latvijas Būvuzņēmēju apvienība aicina pievienoties dažāda lieluma un specializācijas būvuzņēmumus mērķtiecīgākai nozares attīstībai

Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība” ar 2022. gada 15. decembri mainījusi nosaukumu uz biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība”. Šādas izmaiņas iezīmē nevalstiskās organizācijas nākotnes attīstības plānus – paplašināt savu pārstāvniecību, aicinot pievienoties jaunus dažāda lieluma un specializācijas būvuzņēmumus, kuri būtu ieinteresēti aktīvi iesaistīties dialogā ar valsts pārvaldi nozarei svarīgu jautājumu risināšanā, kā arī plašāk un aktīvāk risināt zaļās un ilgtspējīgās būvniecības jomas, nozares digitalizāciju.

Biedrība “Latvijas Būvuzņēmēju apvienība” nemaina juridisko struktūru un saglabā tās pamatmērķi – pārstāvēt un aizstāvēt būvniecības nozares darba devēju ekonomiskās, sociālās un profesionālās intereses, kā arī veicināt būvniecības kā valsts attīstībai nozīmīga sektora sakārtošanu sabiedrības interesēs. Biedrība turpinās īstenot tādus pasākumus, kas sekmēs tādu būvniecības, ekonomiskās attīstības, nodarbinātības, izglītības un sociālās politikas vidi, kas veicina būvniecības nozares uzņēmējdarbības veidošanos un attīstību.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības vadītājs Gints Miķelsons norāda: “Mūsu organizācijas pārstartēšanās sakrīt ar laiku, kad darbu uzsāk jaunā valdība. Iepriekšējais periods rāda, ka attīstībai ir vajadzīga ciešāks dialogs, ieinteresētība un saskaņotāka rīcība kā valsts pārvaldē tā arī uzņēmēju savstarpējā sadarbībā. Tas ir ļoti būtiski esošās nozares lejupslīdes situācijā.”

Būvuzņēmēju apvienība, uzturot dialogu ar nozares vadošiem uzņēmējiem un valsts pārvaldi, turpinās fokusēties uz nozares rezultātiem un šādām prioritātēm 2023-2025:

  • Veicināt publisko un investīciju apjomus un ātrumu.

Veicināt ES fondu pieejamību būvkomersantu biznesu attīstībai, investēt jēgpilnos uzlabojumos produktivitātē, digitalizācijā, konkurētspējā un eksportspējā.

  • Iestāties par efektīvu regulējumu nozarē.

Turpināt darbu pie publisko iepirkumu sistēmas uzlabojumiem. Uzturēt prasību, lai publiskā iepirkuma un būvniecības procesi, regulējumi, likumi un standarti būtu efektīvāki, mazinātu birokrātijas slogu un nodrošinātu lielāku standartizāciju.

  • Būt līderei zaļā kursa attīstībā

Nākamajā ES fondu periodā ir noteikts, ka publiskajā pasūtījumā 50% no plānotajām investīcijām jābūt zaļām. Nozarei būs precīzāk jādefinē zaļo būvju un būvmateriālu standarti, kas paredz aktīvāk izmantot koka, pārstrādāto būvgružu un viedo ēku risinājumus.

  • Veicināt būvniecības nozares digitalizāciju un projektu vadības kompetences.

Elektronisko sistēmu EIS, BIM, EDLUS, BIS standartu pilnveidošana un datu integrācija, lai uzlabotu būvprojektu kvalitāti un būvdarbu efektivitāti.

  • Ģenerālvienošanās modeļa pārskatīšana.

Lēmums par minimālo algu būvniecības nozarē, skatot šo jautājumu korelācijā ar publisko pasūtījumu izmaksu indeksācijas elastību, EDLUS attīstību, būvniecības ēnu ekonomikas plāna aktivitātēm, kuras piedāvā EM, FM, VID. Iestāties par Latvijas Būvniecības padomes reformu, pārskatot padomes lomu valsts pārvaldē, kā arī mainot būvkomersantu nodevas sistēmu.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienības logotips (.png)