Partnerība aicina īpašā piesardzības režīmā turpināt būvdarbus

Image for Partnerība aicina īpašā piesardzības režīmā turpināt būvdarbus

Valstī noteiktais ārkārtējais stāvoklis vīrusa COVID-19 ierobežošanai ietekmē pilnīgi visu sabiedrību un uzņēmējdarbības nozares, tostarp būvniecību.

Partnerība šobrīd strādā divos krīzes situācijas risināšanas līmeņos, pirmkārt, apzinot un definējot īstermiņa riskus un rekomendācijas būvniecības uzņēmumiem, un otrkārt, tiek uzsākts darbs pie vidējā termiņā nepieciešamajiem uzņēmējdarbības negatīvās ietekmes mazināšanas pasākumiem.

Būvniecība kā ražošanas un pakalpojumu industrijas nozare ir saistīta ar dažādiem procesiem, sākot ar plānošanu, projektēšanu, iepirkumiem, būvmateriālu ražošanu, darbiem būvobjektā, darbu vadīšanu un uzraudzību, kuros ir iesaistīti daudzi speciālisti. No katra procesa veida atkarīgs arī tas, cik lielā mērā ir nepieciešama kontaktēšanās cilvēkiem klātienē.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons norāda: “Apzinot situāciju lielākajos būvniecības uzņēmumos, secinām, ka uzņēmēji ir centušies nekavējoties pielāgot savu darbu ārkārtējās situācijas rekomendācijām – organizēt sanāksmes attālināti, veikt darbinieku anketēšanu un informēšanu, kā arī īstenot piesardzības pasākumus, kas ietver personīgo higiēnu un dezinfekcijas pasākumus gan birojos, gan būvobjektos. Viens no būvuzņēmēju mērķiem šajā situācijā ir nodrošināt drošu darba vidi un darbu izpildes nepārtrauktību, lai pēc iespējas mazinātu ietekmi uz nodarbinātību.”

Partnerība ir pārliecināta, ka būvniecības nozares centrā – būvlaukumos, ir iespējams strādāt, ievērojot noteiktos ierobežojumus, kā arī ieviešot papildu pasākumus. Tāpēc aicinām visus būvniecībā iesaistītos izvērtēt katru procesu atsevišķi, nosakot iespējamos riskus un liekot tiem pretī konkrētus risinājumus.

Vienlaikus Partnerība analizē ierobežojošo pasākumu un administratīvo slogu, kāds tiek radīts uzņēmējiem. Kaut arī valdība jau paziņojusi, ka radīs atvieglojumus nodokļu nomaksas termiņos, ir virkne jautājumu, kuros būs jāievieš papildus kompensācijas mehānismi, piemēram, Darba likuma nosacījumu izpildes slogs, kā izdevumi veselības pārbaužu veikšanai darbiniekiem, darbnespējas lapu apmaksas apjoms, piespiedu atstādināšana no darba, saglabājot darba algu u.c. Tāpat jāvērtē iespējamā ietekme uz būvniecības līgumu izpildes termiņiem, pagarinājumiem, līgumsodiem.

Latvijas Būvniecības partnerība aicina būvniecības nozares uzņēmējus definēt biznesa riskus un iespējamos risinājumus, sūtot tos uz Partnerības e-pastu birojs@latvijasbuvnieki.lv, kā arī pievērst pastiprinātu uzmanību darbinieku informēšanai. Gadījumos, ja nozares speciālistiem ir neskaidri jautājumi, aicinām vērsties pie sava tiešā darba devēja vai arī informēt Partnerību.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība turpinās apzināt nozares uzņēmēju vajadzības un sniegs atbalstu saviem biedriem, un strādās ciešā sadarbībā ar valsts pārvaldi, lai pārstāvētu būvuzņēmēju intereses.