Partnerība atbalsta Būvniecības padomes lēmumu aicināt valdību noteikt tiesisko regulējumu

Image for Partnerība atbalsta Būvniecības padomes lēmumu aicināt valdību noteikt tiesisko regulējumu

Latvijas Būvniecības padome aicina noteikt tiesisko regulējumu situācijām, kas Covid-19 rezultātā ietekmē būvniecības līgumu izpildi.

Latvijas Būvniecības padome ir nosūtījusi vēstuli ministru prezidentam, finanšu, ekonomikas satiksmes, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriem, kā arī Centrālās finanšu un līgumu aģentūras direktorei, aicinot rast tiesisku risinājumu attiecībā uz iespējamiem būvniecības līgumu izpildes kavējumiem, ko ietekmējis valdības lēmums, nosakot, ka no šī gada 15. decembra būvlaukumos varēs nodarbināt tikai personas ar sadarbspējīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kā arī personas kuras ir uzsākušas, bet vēl nav pabeigušas vakcināciju, papildus regulāri veicot nodarbināto testēšanu.

Latvijas Būvniecības padome atbalsta centienus maksimāli vairot vakcinācijas aptveri un uz to mudina arī visus būvniecības nozares uzņēmumus un nodarbinātos. Publiski pieejamie dati rāda, ka būvniecības nozarē rudens sākumā bija viena no zemākajām nodarbināto vakcinācijas aptverēm. Lai gan katrā būvlaukumā situācijas atšķiras, reālistiski skatoties, 15. decembrī vakcinācijas aptvere būvlaukumos nodarbināto vidū varētu sasniegt 85 procentus. Līdz ar to apmēram 10000 speciālistu nevarēs veikt savus klātienes darba pienākumus, kas radīs daļēju dīkstāvi atsevišķos būvlaukumos. Papildus jāņem vērā arī Nodarbinātības valsts aģentūras aktuālā informācija, ka šī gada 30. novembrī būvniecības nozarē bija atvērtas apmēram 7000 vakances, kas veido aptuveni 11% no nozarē nodarbināto skaita, pārsvarā tādās profesijās kā būvstrādnieks, palīgstrādnieks, betonētājs, mūrnieks, krāsotājs. Prognozējams, ka izveidosies situācija, kad sākot ar šī gada 15. decembri nozarē būs aptuveni 25% darbaspēka iztrūkums. Izvērtējot šo situāciju kopā ar Covid-19 riskiem, daudziem būvuzņēmumiem jau šobrīd ārkārtas situācijā ir nopietnas grūtības piesaistīt alternatīvus apakšuzņēmējus un nodarbinātos, kā rezultātā uzņēmumi saskaras ar problēmām iekļauties esošo līgumu izpildes termiņos.

Veicot pārrunas ar publiskiem pasūtītājiem par situācijas risinājumiem, pasūtītāji norāda, ka nepieciešams tiesisks risinājums, lai, situācijās, kad publiskais pasūtītājs, izvērtējot uzņēmumu iesniegtos pierādījums tam, ka līguma izpilde kavējas saistībā ar Ministru Kabineta rīkojuma Nr. 720 Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu (turpmāk tekstā – Rīkojums) noteiktajiem ierobežojumiem un kas nebija paredzami slēdzot līgumu, būtu tiesīgs attiecīgi grozīt spēkā esošos līgumus un par to netiktu piemērotas finanšu korekcijas vai citas sankcijas attiecībā pret publisko pasūtītāju.

Latvijas Būvniecības padome ir apstiprinājusi rekomendācijas publiskiem pasūtītājiem un piegādātājiem, kas jau šobrīd saskaras ar augstāk minētajām grūtībām vai riskiem esošo līgumu izpildē pēc šī gada 15. decembra.

Attiecībā uz būvdarbu līgumu termiņu pagarināšanu

Padome aicina rast risinājumu esošo līgumu izpildē gadījumos, kad būvdarbu līguma izpildē, saistībā ar Covid-19 iestāšanos, objektīvu iemeslu dēļ nav iespējams nodrošināt personālu līguma saistību izpildei. Padomes ieskatā Rīkojumā minētie apstākļi no šī gada 15. decembra līdz 2022. gada 11. janvārim būtu kvalificējami kā būtiskas grūtības līgumu saistību izpildē, kas pusēm nebija zināmas līguma noslēgšanas brīdī, kā arī nebija paredzamas. Līdz ar to līdz Rīkojuma spēkā esamībai publiskiem pasūtītājiem, nepieciešams dot tiesības pagarināt līgumu termiņu izpildi un aizliegt piemērot būvdarbu līgumos paredzētās soda sankcijas par būvdarbu līguma izpildes termiņa kavējumu, ja būvdarbu līguma izpildes kavējums vai būvdarbu tempa palēninājums saistīts ar šādiem apstākļiem: 

  • darbaspēka nepieejamība saistībā ar COVID-19 izraisītajām sekām un pieņemtajiem ierobežojumiem;
  • ierobežojumi speciālistiem ierasties Latvijā;
  • būvizstrādājumu, konstrukciju, iekārtu, un citu būvdarbu līguma izpildei nepieciešamo lietu un/vai pakalpojumu piegādes kavēšanos un/vai atcelšanu.

Attiecībā uz  būvlaukumu uzturēšanas izmaksām

Situācijās, kad augstāk minēto objektīvu iemeslu dēļ rodas dīkstāves, būvkomersantiem cita starpā rodas neplānoti izdevumi sakarā ar būvlaukumu uzturēšanu. Minētās izmaksas ir iekļautas esošajās tāmēs, tāpēc ir viegli nosakāmas arī papildus izmaksas par būvlaukuma uzturēšanu par katru dīkstāves dienu. Šobrīd no Finanšu ministrijas un Centrālās finanšu un līgumu aģentūras puses būtu nepieciešams skaidrojums, vai publiskie pasūtītāji, izvērtējot konkrētos apstākļus, esošo līgumu ietvaros ir tiesīgi vienoties ar būvkomersantiem par papildus būvlaukumu uzturēšanas izmaksu segšanu dīkstāves laikā, ja dīkstāve iestājusies ārkārtas stāvokļa laikā un saistīta COVID-19. Tas nepieciešams, lai publiskie pasūtītāji varētu vienoties par līgumu izmaiņu veikšanu, nebaidoties no finanšu korekcijām un/vai citām sankcijām no uzraugošo iestāžu puses.

Latvijas Būvniecības padome ir konsultatīva koordinējoša institūcija, kuras darbības mērķis ir veicināt sabiedrības  līdzdalību būvniecības politikas izstrādē un īstenošanā. Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz Ekonomikas ministrijai un citām nozaru ministrijām priekšlikumus par normatīvo aktu, politikas plānošanas dokumentu, kā arī Eiropas Savienības  starptautisko tiesību aktu projektiem, kas skar būvniecības nozari. Padomes sastāvā ir pārstāvji no Ekonomikas ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Satiksmes ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas Pašvaldību savienības, kā arī ievēlēti 15 būvniecības nevalstisko organizāciju deleģēti pārstāvji:

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība,

Latvijas Arhitektu savienība,

Latvijas Būvinženieru savienība,

Latvijas ceļu būvētājs,

Būvmateriālu ražotāju asociācija,

Latvijas Ilgtspējīgas būvniecības padome,

Latvijas Būvkonstrukciju projektētāju asociācija,

Latvijas siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība,

Latvijas Inženierkonsultantu asociācija

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Transportbūvju inženieru asociācija

Būvniecības industrijas digitalizācijas asociācija

Latvijas Ainavu arhitektu asociācija

Nekustamā īpašuma attīstītāju alianse

Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamera