Turpmāk ēku atjaunošanas darbus varēs īstenot ilgākā laika periodā

Image for Turpmāk ēku atjaunošanas darbus varēs īstenot ilgākā laika periodā

Lai sekmētu ES fondu projektu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanai un šo ēku atjaunošanai, kā arī atvieglotu būvniecības procesu un mazinātu administratīvo slogu, Ministru kabinets 2018. gada 10. aprīļa sēdē apstiprināja grozījumus “Ēku būvnoteikumos”, informē Ekonomikas ministrija.

Līdz ar grozījumu spēkā stāšanos līdz 5 gadiem tiek pagarināts termiņš, kādā realizējama būvniecība pēc būvvaldes akcepta ēkas fasādes apliecinājuma kartē vai atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi. Līdz šim termiņš bija trīs un divi gadi.

Termiņa pagarinājums līdz 5 gadiem attieksies arī uz visām ēkas fasādes apliecinājuma kartēm un būvatļaujām, kuras būvvalde ir akceptējusi sākot ar 2014. gada 1. oktobri. Tādejādi personām, kuras ir ierosinājušas un veiks būvniecību, nebūs vajadzīga jauna būvniecības dokumentācija. Vienlaikus veiktās izmaiņas atslogos arī būvvalžu un institūciju, kuras iesaistītas būvniecības procesā, darbu.

Līdzšinējā ES fondu projektu īstenotāju pieredze rāda, ka vidēji paiet 18 – 26 mēneši no brīža, kad tiek izstrādāta ēkas tehniskā dokumentācija (tai skaitā, tiek akceptēta ēkas fasādes apliecinājuma karte vai tiek veikta atzīme būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi), līdz brīdim, kad iespējams uzsākt plānotos būvdarbus.

Attiecīgais laikposms ir atkarīgs gan no projekta sarežģītības, gan ēkas dzīvokļu īpašnieku skaita un viņu spējas vienoties par energoefektivitātes projekta īstenošanu. Šajā laikposmā tiek veikta projekta tehniskās dokumentācijas izvērtēšana, būvdarbu iepirkuma izsludināšana un izvērtēšana, papildu finansējuma piesaistīšana un līguma slēgšana ar kredītiestādi par aizdevuma piešķiršanu attiecīgā projekta īstenošanai, kā arī cita veida ar projektu saistīto dokumentu sagatavošana un izvērtēšana.

Līdz ar to pastāv gadījumi, kad ēkas atjaunošanas projekta dokumentācijas saskaņošanai nepieciešams vairāk kā 26 mēnešu ilgs laikposms. Tādēļ, lai netiktu apdraudēta vairāk kā 30 daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes projektu īstenošana Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi” tiek pagarināts termiņš, kādā realizējama būvniecība pēc būvvaldes akcepta ēkas fasādes apliecinājuma kartē vai atzīmes veikšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Detalizētāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumos Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.