Video ieskats seminārā par apritīgu būvniecību

Image for Video ieskats seminārā par apritīgu būvniecību

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība organizēja semināru par otrreizējo izejvielu un pārstrādē atgūto materiālu izmantošanas iespējām jaunu produktu ražošanā. Apvienība ir viens no ES līdzfinansētā projekta No atkritumiem uz resursiem partneriem, kurā tiks izstrādātas vadlīnijas un priekšlikumi Būvizstrādājumu un būvniecības atkritumu aprites sistēmai Latvijā.

Projekta vadītāja un ēku ilgtspējas DGNB konsultante Brigita Vīksne: “Projekta virsmērķis ir sasniegt, ka mēs pēc iespējas efektīvāk lietojam resursus, cik tas uz mūsu planētas ir iespējams, un radām pēc iespējas mazāk to, kas paliek pāri, tādējādi domājot par nākamajām paaudzēm pēc mums.”

Par Būvuzņēmēju apvienības dalību projektā: šeit

Projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.