Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu studenti iepazīst būvuzņēmēju pieredzi par apritīgu būvniecību 

Image for Vidzemes Augstskolas inženierzinātņu studenti iepazīst būvuzņēmēju pieredzi par apritīgu būvniecību 

Izpratni veido zināšanas un pieredze. Lai vairotu izpratni par aprites ekonomikas principiem būvniecībā, Latvijas Būvuzņēmēju apvienības (LBA) Life Waste to Resources projekta vadītāja, sertificēta Vācijas ilgtspējīgas būvniecības sertifikācijas sistēmas DGNB konsultante Brigita Ķirule-Vīksne divās lekcijās iepazīstināja Vidzemes Augstskolas Jaunās būvniecības skolas inženierzinātņu studentus ar apritīgas būvmateriālu un būvniecības atkritumu apsaimniekošanas principiem, aktuālo situāciju Latvijā un ārvalstīs, kā arī iespējām pārejā uz aprites ekonomiku būvniecībā.

Latvijā būvniecībā un būvniecības atkritumu apsaimniekošanā vēl ir daudz neizmantotu iespēju, lai nozare pilnvērtīgi tuvotos apritīgai saimniekošanai – sarežģīti strukturēts un dažādi interpretēts normatīvais regulējums, izteikts spiediens uz zemāko cenu, pieņēmumi par izpētes un projektēšanas posma uzdevumiem, stereotipi par būvniecībā radušos atkritumu apsaimniekošanas praksēm un iespējām. Tomēr ir arī lieliski iedvesmojoši piemēri tepat Eiropas ziemeļu reģionā, kā arī starptautiskas labās prakses un visbeidzot arī Eiropas Zaļā kursa regulējums, kas nosaka nozares ceļu ilgtspējas virzienā. Ar Vidzemes augstskolas Jaunās būvniecības skolas Ilgtspējīgas ēku būvniecības studentiem pārrunāti gan minētie izaicinājumi, gan uzdevumi Latvijas virzībai uz apritīgu būvniecību – Atkritumu apsaimniekošanas valsts plāna 2021.-2028. gadam pasākumi nozares pārejai uz aprites ekonomiku, tai skaitā būvniecības atkritumos rodamo resursu digitalizācijas iespējas, kā arī vērtēti praktiski piemēri, kas demonstrē pagaidām pastāvošos šķēršļus apritīgumam būvniecībā Latvijā.

LBA ir viens no 23 Life Waste to Resources integrētā projekta partneriem. Apvienības uzdevums ir izstrādāt vadlīnijas apritīgai būvizstrādājumu (būvmateriālu) un būvniecības atkritumu apsaimniekošanai būvlaukumā, priekšlikumus zaļā publiskā iepirkuma dokumentācijai atkritumu apsaimniekošanai būvlaukumā. Turpmāk kopīgi ar ekspertiem tiks sagatavotas arī vadlīnijas pilna cikla projektēšanas un būvniecības darbiem un visbeidzot – izstrādāts digitālais risinājums būvniecības atkritumu plūsmu demonstrēšanai, īstenoti vismaz 2 pilotprojekti un sagatavoti priekšlikumi aprites sistēmas integrēšanai normatīvajā regulējumā. 

Esam gandarīti par iespēju dalīties ar zināšanām ar studentiem, kuri izvēlējušies apgūt ilgtspējīgu būvniecību. Lieliski, ka neraugoties uz izteiktu pieprasījuma trūkumu Latvijā, tiek izdarītas šādas apzinātas izvēles. Paldies Vidzemes Augstskolai un Ilgtspējīgas ēku būvniecības programmas vadītājiem par iespēju dalīties ar savām zināšanām! Ar prieku sadarbosimies ar Vidzemes Augstskolu un pārējā Latvijas augstskolām arī turpmāk. Īpaši stāstot par paveikto un praksē pārbaudīto nākamajos Life Waste to Resources projekta posmos,” – LBA pārstāve un lektore, DGNB konsultante Brigita Ķirule-Vīksne.   

Projekta interneta vietne: https://wastetoresources.varam.gov.lv/

Par Būvuzņēmēju apvienības dalību projektā: šeit

Projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.