Būvniecības atkritumu pārstrāde un izmantošana normatīvo aktu slazdā

Image for Būvniecības atkritumu pārstrāde un izmantošana normatīvo aktu slazdā

Būvniecības atkritumu pārstrāde un izmantošana normatīvo aktu slazdā

Lai diskutētu par neizmantotajām iespējām būvniecības atkritumu apritē, Latvijas Būvuzņēmēju apvienības pārstāvji piedalīsies konferencē Radīt labāk, lietot ilgāk – atkritumi kā resursi Latvijā, kas notiks Cēsu koncertzālē 1. martā.

ES dalībvalstis meklē drošus ceļus kā no būvniecības atkritumiem iegūt nozarē izmantojamus materiālus, kā būvkonstrukcijas lietot atkārtoti un kā samazināt būvniecības atkritumus nākotnē. Atšķirīgā labklājības līmeņa un svārstīgo būvniecības apjomu dēļ Latvijā šis uzdevums ir īpaši izaicinošs. Iespējas ir, bet ir arī daudz kavēkļu – nozares radīto otrreizējo resursu plūsmu apjoms nav pietiekams industriālai ražošanai atbilstošām jaudām; gada laikā neizmantots atkritumu beigu statusu ieguvis materiāls atkal kļūst par atkritumiem; pēc masas lielāko būvniecības atkritumu plūsmu reģenerēšanai būvlaukumā un otrreizējo izejvielu statusa iegūšanai jāiegūst individuālas atļaujas. Tas viss summā rada būtiski augstākas izmaksas nekā nepieciešams jaunu būvizstrādājumu iegādē un kavē pāreju uz aprites ekonomiku būvniecībā. 

Atsevišķās būvizstrādājumu grupās, kur ir tehniskie standarti otrreizējo izejvielu ieguvei un regulējums ļauj tos pievienot jaunu būvizstrādājumu ražošanas ciklā, izmantošanu bremzē vispārpieņemti priekšstati par izstrādājuma dizainu.  

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) jau pērn rīkoja profesionāli ieinteresēto pušu diskusiju par aprites veicināšanu būvniecībā, kuras gaitā tika norādīts gan uz esošās sistēmas un prakšu trūkumiem, gan uz nepieciešamību sniegt zināšanas un veidot izpratni par atgūtā materiāla atšķirīgajām vizuālajām īpašībām un metodēm tehnisko īpašību atbilstības noteikšanai. “Šo sarunu nepieciešams turpināt, jo izpratne un zināšanas neveidojas dažu dienu laikā. Ir jārod saprātīgi, Latvijas būvniecības nozarei, tās mērogam atbilstoši risinājumi, kas nekompromitē vides un cilvēka veselību un drošību,” pārliecināta Vācijas ilgtspējīgas būvniecības sertificēšanas sistēmas DGNB starptautiskā konsultante, Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas integrētā projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju(Life W2R) vadītāja LBA Brigita Ķirule-Vīksne

Šobrīd LBA sadarbībā ar biedrību Passive House Latvia, iesaistot plašu ieinteresēto pušu pārstāvju loku, strādā pie vadlīnijām būvniecības atkritumu šķirošanai būvlaukumā. Par atskaites punktu vadlīnijām kalpo Eiropas Zaļā kursa ietvaros līdz šim izstrādātie aprites ekonomikas ietvara dokumenti un ES prasības ilgtspējīgai būvniecībai – Level(s) kā vienots ilgtspējīgas būvniecības principu ietvars, kā arī ES Būvniecības un nojaukšanas atkritumu apsaimniekošanas protokols. Taču vērā tiks ņemts arī Life W2R izpētes gaitā konstatētais, Ziemeļvalstu un Austrijas labo prakšu piemēri, kā arī piesaistīto ekspertu zināšanas un jo īpaši – eksportā gūtā pieredze. “Sākam ar sevi, bet Life W2R projekta ietvaros turpināsim risināt apritīgumu visā nozarē – no ieceres un priekšizpētes līdz projektam, būvdarbiem, nojaukšanai un jaunu būvizstrādājumu ražošanai,” skaidro LBA pārstāve. 

Diskusijā Cēsīs Latvijas Būvuzņēmēju apvienība piedāvās kopīgi meklēt risinājumus drošas un atbildīgas, taču arī apritīgas būvniecības prakšu īstenošanai. “Interesanti, ka, atbilstoši spēkā esošajam regulējumam, dzelzsbetona pāļi, kas likumīgi iebūvēti tiltu un ēku pamatos, pēc nonākšanas atkritumos un sadrupināšanas faktiski nevar tikt izmantoti infrastruktūras būvēs, izraktu teritoriju atjaunošanai vai inženiertehniskām vajadzībām ainavu veidošanā vai būvniecībā, kā to paredz Atkritumu apsaimniekošanas likums. Jo frakcijas atbilstību izmantošanai saskarē ar grunti nosaka ar metodēm, kas drupinātu un sijātu dzelzsbetonu atzīst par neatbilstošu (1). Tā nu aprites centieni nonāk normatīvā regulējuma slazdā,” konstatē B.Ķirule-Vīksne.

(1) grunts kvalitātes prasības nosaka Ministru kabineta 25.10.2005. noteikumi Nr. 804 “Noteikumi par augsnes un grunts kvalitātes normatīviem”

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība izstrādā vadlīnijas un priekšlikumus Būvizstrādājumu un būvniecības atkritumu aprites sistēmai Latvijā, piedaloties Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas integrētā projekta “No atkritumiem uz resursiem Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” īstenošanā.

Projekta interneta vietne: https://wastetoresources.varam.gov.lv/

Par Būvuzņēmēju apvienības dalību projektā: šeit

Projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014) tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.

Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.