Latvijas Būvuzņēmēju partnerība publicē vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai

Image for Latvijas Būvuzņēmēju partnerība publicē vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai

Latvijas Būvuzņēmēju partnerība ir izstrādājusi “Vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai” ar konkrētiem risinājumiem un to pielietošanu būvdarbu līgumos.

Šobrīd no līgumslēdzēju pusēm neatkarīgu un iepriekš neparedzamu iemeslu dēļ strauji pieaug būvniecības izmaksas, kas būtiski apgrūtina iepriekš noslēgto ilgtermiņa būvdarbu līgumu izpildi. Latvijā pēdējo divdesmit gadu laikā jau vairākkārtīgi notikušie ļoti strauji cenu kāpumi un kritumi būvniecības izmaksām un šādas cenu izmaiņas puses iepriekš nevarēja ne paredzēt ne arī ietekmēt. Līdz ar to sevišķi publiskos būvdarbu līgumos nepieciešams ietvert vienotu indeksācijas mehānismu, kā tādās situācijās tiek pārskatīta būvdarbu līguma cena. Tas ļautu pasūtītājam saņemt tirgus cenai atbilstošu piedāvājumu, vienlaikus dodot iespēju samazināt izmaksas brīžos, kad būvdarbu cenas samazinās līguma izpildes laikā, kā arī būtiski mazināt riskus attiecībā uz projektu realizāciju kopumā, sevišķi projektos, kuros tiek piesaistīts ES fondu finansējums, brīžos kad strauju cenu pieauguma rezultātā būvkomersants nespēj izpildīt līgumu par iepriekš nolīgto samaksu.

Lai gan pašreizējais tiesiskais regulējums neaizliedz publiskiem pasūtītājiem līgumos iekļaut indeksāciju, praksē šāds mehānisms tiek izmantots tikai atsevišķos lielos iepirkumos, piemēram, Rail Baltica. Rezultātā šobrīd spēkā esošo līgumu noteikumi nepiedāvā risinājumu esošai situācijai, jo pusēm nav paredzētas tiesības grozīt līguma noteikumus. Arī Publiskā iepirkuma likuma ietvertais regulējums, kas nosaka, ka spēkā esošu līgumu ir iespējams grozīt, ja iepirkuma līguma grozījumi ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus pasūtītājs iepriekš nevarēja paredzēt, šobrīd netiek piemērots neparedzētu un strauju būvniecības izmaksu kāpuma gadījumos. 

Vadlīnijās apskatīta Skandināvijas valstu un starptautiskā prakse šādos gadījumos un tā rāda, ka efektīvākais risinājums, lai vadītu riskus, kas saistīti ar būvniecības izmaksu svārstībām, ir būvniecības izmaksu indeksācijas regulējums. Šādu regulējumu var izstrādāt arī būvniecības jomu pārstāvošas nevalstiskas organizācijas, piedāvājot tipveida līgumus vai vadlīnijas. 

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības izstrādātās vadlīnijas piedāvā Latvijas apstākļiem piemērotu būvniecības izmaksu indeksācijas modeli:

  • vadlīniju pirmajā daļā ir sniegts pamatojums būvniecības izmaksu indeksācijas nepieciešamībai;
  • otrajā daļā ir aprakstīta citu valstu prakse un Starptautiskās inženieru konsultantu federācijas (FIDIC) regulējums būvizmaksu indeksācijai;
  • trešajā daļā ir analizēti un aprakstīti kritēriji būvniecības izmaksu indeksācijai Latvijā;
  • ceturtajā daļā ietverta indeksācija praktiskā piemērošana, proti līguma klauzula, indeksācijas formula un indeksācijas piemērošanas procesa apraksts.

Šobrīd Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi MK noteikumu projektu Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti iekļaujamiem noteikumiem un to saturu, kuros cita starpā paredzēts, ka Publiskajā būvdarbu līgumā iekļauj būvdarbu līgumcenas indeksācijas noteikumus, bet katra pasūtītāja atbildība būs būvdarbu līgumā iekļaut tādus indeksācijas noteikumus, kas vislabāk atbilst konkrētā būvdarbu līguma sekmīgai realizācijai. Līdz ar to vadlīnijas būs noderīgas visām būvniecības procesā iesaistītajām pusēm, galvenokārt, pasūtītājam un būvniekam. Paredzēts, ka mainoties tiesiskajam regulējumam, vadlīnijas tiks atjaunotas, ņemot vērā izmaiņas.

Izstrādātie dokumenti ir pieejami lejuplādei:

  • Vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai (.pdf)
  • Indeksācijas aprēķina praktiskā formula (.xlsx)
  • Indeksācijas nosacījumi un kritēriji: metodisks skaidrojums par vadlīniju piemērošanu (.pdf)