Pašvaldību pārstāvju aptaujas rezultāti par apritīgas būvmateriālu un būvniecības atkritumu sistēmas izveidi Latvijā

Image for Pašvaldību pārstāvju aptaujas rezultāti par apritīgas būvmateriālu un būvniecības atkritumu sistēmas izveidi Latvijā


2022. gada decembrī Latvijas Būvuzņēmēju apvienība (LBA) aicināja pašvaldību pārstāvjus un iepirkumu speciālistus atbildēt uz septiņiem jautājumiem saistībā ar būvmateriālu un būvniecības atkritumu aprites sistēmas izveidi Latvijā. 

Aptaujas mērķis bija noskaidrot publisko būvdarbu pasūtītāja viedokli un organizācijā esošās prakses apritīgas nekustamo īpašumu attīstīšana un projektēšanas sagatavošanas jeb izpētes posmos (turpmāk – izpēte). 

LBA aptaujā noskaidroja, vai organizācija būvdarbu iepirkumam paredz tos izpētes uzdevumus, kas sekmē aprites ekonomiku: 

  • materiālu auditu pirms demontāžas,
  • būvniecības metožu izvērtējumu, lai sekmētu resursu efektīvu nojaukšanu un pārizmantošanu, kā arī būvniecības atkritumu apsaimniekošanu būves dzīves cikla beigās,  
  • samazinātu dabas resursu izmantošanu,  
  • veicinātu tādu materiālu un būvsistēmu izmantošanu, kur izmantotas pārstrādātas vai atkārtoti izmantotas komponentes,  
  • izvērtētu būves plānojumu, lai iespējotu tās funkciju elastību (potenciālu lietošanas mērķa maiņu nākotnē).

Aptaujā piedalījās 19 respondenti,  pārstāvot 44,2% no visām Latvijas 43 pašvaldībām. Aptaujas anketa tika izplatīta VARAM 07.12.2022 organizētās ikgadējās konferences par aktualitātēm zaļā publiskā iepirkuma prasībām būvniecībā laikā, nosūtīta LPS un atsevišķu pašvaldību pārstāvjiem.

7. jautājums. Ierosinājumi, komentāri vai pieredze, ar ko respondents vēlējies dalīties, par aprites ekonomikas ieviešanu un stiprināšanu jebkurā būvniecības posmā.

Vairāk par Latvijas Būvuzņēmēju apvienības projekta pasākumiem lasiet: https://www.latvijasbuvnieki.lv/ilgtspejiga-buvnieciba/life-ip/

Projekts “Atkritumi kā resursi Latvijā – Reģionālās ilgtspējas un aprites veicināšana, ieviešot atkritumu kā resursu izmantošanas koncepciju” (LIFE Waste To Resources IP, LIFE20 IPE/LV/000014 tiek īstenots ar Eiropas Savienības LIFE programmas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu.
Informācija atspoguļo tikai autoru nostāju un viedokli, un ne vienmēr atspoguļo Eiropas Savienības vai Eiropas Klimata, infrastruktūras un vides izpildaģentūras  (CINEA) nostāju un viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne finansējuma piešķīrējs nav atbildīgi par pausto saturu.