Izstrādātas Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumos

Image for Izstrādātas Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumos

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība ir izstrādājusi Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumos.

Vadlīnijas paredzētas kā atbalsts iepirkumu veicējiem jaunā regulējuma ieviešanā, jo 2023. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā grozījumi gan Publisko iepirkumu likumā, gan Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā. Šo grozījumu mērķis ir stiprināt kvalitātes kritēriju būtiskumu piedāvājumu salīdzināšanā un izvērtēšanā, attiecīgi samazinot iespējas izvēlēties piedāvājumu ar zemāko cenu.

Vadlīnijās ir detalizēti aprakstīti astoņi kritēriji: vadošā personāla kvalifikācija, būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) izmantošana, piedāvāto risinājumu energoefektivitāte, paredzot kritēriju augstākas ēkas energoefektivitātes sasniegšanai, cena (aprites cikla izmaksas), izpildes termiņi, garantijas periods, komandas līdzšinējā sadarbības pieredze un zaļā publiskā iepirkuma principu izmantošana. Minēti arī konkrēti prakses piemēri.

Lai arī Vadlīnijas pamatā izstrādātas apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumiem, vairums no aprakstītajiem kritērijiem ir izmantojami arī būvniecības iepirkumos. Daļa no vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem ir izmantojami arī projektēšanas iepirkumos, piemēram, vadošā personāla kvalifikācija un pieredze, būvniecības informācijas modelēšanas (BIM) izmantošana kā arī komandas līdzšinējā sadarbības pieredze.

Vadlīnijās ietvertajiem kritērijiem ir ieteikuma raksturs. Konkrētos kritērijus, kurus pasūtītājs izmantos noteiktā iepirkumā, izraugās pats pasūtītājs, ņemot vērā specifiskos apstākļus, kas raksturo šo iepirkumu. Neviens no Vadlīnijās norādītajiem kritērijiem nav piemērojams, to nepielāgojot konkrētā iepirkuma specifikai. Arī kritērijos norādītajam punktu īpatsvaram ir ieteikuma raksturs, jo punktu skaits lielā mērā ir atkarīgs no iepirkuma mērķiem, kādus paredzēts sasniegt, kā arī cik plašu kritēriju loku paredzēts izmantot konkrētā iepirkumā.

Vadlīnijas izstrādātas sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju.

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība

Lejupielādei pieejami šādi dokumenti:

Vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumos (.pdf)

Vadlīniju kritēriju punktu aprēķinu tabula (ar formulām .xlsx)